vncold.vn H??i ?a?p l??n và phát tri?n ngu?n n??c Viê?t Nam - Vietnam National Commission on Large Dam an...

vncold.vn
Title: H??i ?a?p l??n và phát tri?n ngu?n n??c Viê?t Nam - Vietnam National Commission on Large Dam an...
Keywords:
Description: H??i ?a?p l??n và phát tri?n ngu?n n??c Viê?t Nam - Vietnam National Commission on Large Dam and Water resources development ? M? t?t c? ra ? Thu t?t c? l?i Tìm ki?m S?? phiên truy ca?p 60076315 L
vncold.vn is ranked 1455884 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,566. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vncold.vn has 43% seo score.

vncold.vn Information

Website / Domain: vncold.vn
Website IP Address: 220.231.122.251
Domain DNS Server: ns2.netnam.vn,ns1.netnam.vn

vncold.vn Rank

Alexa Rank: 1455884
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vncold.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,566
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $539
Yearly Revenue: $6,566
Daily Unique Visitors 1,655
Monthly Unique Visitors: 49,650
Yearly Unique Visitors: 604,075

vncold.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control public
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 28 Jul 2016 04:58:47 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

vncold.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vncold.vn Traffic Sources Chart

vncold.vn Similar Website

Domain Site Title

vncold.vn Alexa Rank History Chart

vncold.vn aleax

vncold.vn Html To Plain Text

H??i ?a?p l??n và phát tri?n ngu?n n??c Viê?t Nam - Vietnam National Commission on Large Dam and Water resources development ? M? t?t c? ra ? Thu t?t c? l?i Tìm ki?m S?? phiên truy ca?p 60076315 Liên kê?t ? H?i ??p l?n th? gi?i ? Các H?i ??p l?n trên Th? gi?i ? M?t s? trang web c?a h?i viên t?p th? L?i chào m?ng Kính chào quy v? t?i th?m website c?a H?i ??p l?n và Phát tri?n Ngu?n n??c Vi?t Nam VNCOLD! ??p và h? ch?a là nh?ng k?t c?u h? t?ng r?t quan tr?ng ?? ?i?u hoà ngu?n n??c cho các m?c tiêu phát tri?n dan sinh, kinh t?, gi?m nh? thiên tai và c?i thi?n m?i tr??ng. Qui ho?ch, xay d?ng và qu?n ly ??p có yêu c?u nghiêm kh?c v? k? thu?t nh?m ??t hi?u qu? cao và ??m b?o an toàn tuy?t ??i, nh?t là ??i v?i nh?ng ??p l?n. VNCOLD, thành viên c?a U? H?i ??p L?n Th? Gi?i ICOLD và T?ng H?i Xay D?ng Vi?t Nam, là h?i ngh? nghi?p t?p h?p nh?ng t? ch?c và cá nhan quan tam và ho?t ??ng trong các l?nh v?c có liên quan ??n phát tri?n ??p l?n nghiên c?u, qui ho?ch, ??u t?, kh?o sát, thi?t k?, xay d?ng, thi?t b?, v?t li?u, ?i?u khi?n, qu?n ly, kinh doanh,…. Website này g?m nh?ng th?ng tin v? ho?t ??ng c?a VNCOLD, s? phát tri?n ??p ? Vi?t Nam và trên th? gi?i, thành t?u khoa h?c c?ng ngh?, di?n ?àn h?c thu?t và trao ??i kinh nghi?m ngh? nghi?p v? thu? l?i thu? ?i?n, tài nguyên n??c và nh?ng ch? ?? có liên quan. R?t mong nh?n ???c nhi?u y ki?n, tin t?c, th?o lu?n, nghiên c?u,…và s? h?p tác c?a quy v?. Xin c?m ?n Tr??ng ??i H?c Thu? L?i Trung Tam Tin H?c và nhi?u b?n c?ng tác viên ?? nhi?t tình giúp ?? k? thu?t cho website. Ch? T?ch H?i ??p L?n và Phát tri?n Ngu?n n??c Vi?t Nam Ph?m H?ng Giang Giáo s?, Ti?n s? Khoa h?c P Quí b?n ??c l?u y: Qu?ng bá r?ng r?i website VNCOLD. Cung c?p nhi?u tin, bài, ?nh, videoclip,… Góp y, th?o lu?n, trao ??i kinh nghi?m… ??t k?t n?i www.vncold.vn vào các website khác. Quan tam h? tr? v? tinh th?n, ph??ng ti?n, trang thi?t b?, tài chính,… tr?c ti?p ho?c gián ti?p. P Liên h?: * tr?c ti?p ho?c qua B?u ?i?n: V?n phòng H?i ??p l?n và Phát tri?n Ngu?n n??c VN, S? 10, ng? 95, Chùa B?c- ??ng ?a - Hà N?i * e-mail: BBT@vncold.vn * ho?c Th?c s? Nguy?n Hoài Nam, th??ng tr?c Ban Biên t?p, nam@vncold.vn K? ni?m ngày 27/07 – Ng??i doanh nhan th??ng bình mù có trí sáng Ng??i lính t? chi?n tr??ng bom ??n th?t tr? v? th??ng kh?ng d? thích nghi v?i m?i tr??ng hòa bình m?i nh? nhan v?t Giang Minh Sài trong ti?u thuy?t “Th?i xa v?ng” n?i ti?ng c?a nhà v?n Lê L?u ??c bài này Nghiên c?u d? báo l? và c?nh báo ng?p l?t t?i h? l?u s?ng K? Cùng t?i thành ph? L?ng S?n Thành ph? L?ng S?n cách th? ?? Hà N?i 154 km, cách biên gi?i Vi?t Trung 18 km, là m?t c?c c?a T? giác kinh t? tr?ng ?i?m B?c B?. Thành ph? L?ng S?n n?m gi?a m?t lòng ch?o l?n, có dòng s?ng K? Cùng ch?y qua trung tam thành ph? ??c bài này R?c r?ch tri?n khai d? án ??p Pak Beng trên dòng chính Mekong Trong s? nh?ng d? án ??p trên dòng chính s?ng Mekong thu?c l?nh th? Lào & Campuchia, 2 d? án Xayaburi ? B?c Lào và Don Sahong ? Nam Lào ?ang ???c xay d?ng ??c bài này Các gi?i pháp kh?i ph?c bi?n mi?n Trung.[27/07/16] ??n nay, b??c ??u Formosa nh?n t?i, xin l?i và ??n bù, tháo ???c "ngòi n?" b?c xúc trong dan chúng sau 84 ngày ch? ??i là ?i?u c?n ghi nh?n. Nói v? thi?t h?i m?i tr??ng, c?n ??a ra nh?ng s? li?u ??nh l??ng & d? ki?n (??nh tính) t??ng ??i tin c?y ???c v? m?i tr??ng tr??c và sau khi x?y ra th?m h?a ?? so sánh và tính toán. ??c bài này H?y là ng??i t?t![26/07/16] Khi con chim còn s?ng, nó ?n ki?n. Khi chim ch?t, ki?n ?n nó. ??c bài này Quan ?i?m phát tri?n trong b?o v?.[25/07/16] Ba yê?u t?? ????c Liên Hiê?p qu??c coi nh? ba c??t tru? cu?a m??t qu??c gia la? t?ng tr???ng kinh tê?, c?ng b??ng xa? h??i, và ba?o vê? m?i tr???ng. Quá trình th?c thi nhi?m v? t?ng tr??ng kinh t?-x? h?i c?a ??t n??c là m?t chu?i các ho?t ??ng và tri?n khai liên quan ??n nhi?u l?nh v?c ??c bài này Gi?i pháp m?m b?o v? b? s?ng t?i ??ng b?ng s?ng C?u Long (?BSCL).[22/07/16] Trong khu?n kh? c?a ?? tài khoa h?c c?p t?nh Ti?n Giang, m? hình k?t h?p th?m cát và bao cát sinh thái ?? ???c nghiên c?u và áp d?ng th? nghi?m t?i ?o?n b? s?t l? nghiêm tr?ng c?a kênh Nguy?n V?n Ti?p B, thu?c ??a ph?n x? M? L?i B, huy?n Cái Bè, t?nh Ti?n Giang, ?? ???c hoàn thành. ??c bài này Giám sát s?t l? th??ng ngu?n s?ng Ti?n và s?ng H?u b?ng c?ng ngh? Vi?n Thám.[21/07/16] Quá trình s?t l? d?c s?ng Ti?n và s?ng H?u di?n ra liên t?c theo th?i gian ??c bi?t là nh?ng n?m g?n ?ay khi các thu? ?i?n trên dòng chính và dòng nhánh c?a các qu?c gia th??ng ngu?n s?ng Mê K?ng ???c xay d?ng ngày càng nhi?u ??c bài này H?i th?o: l?p quy ho?ch tài nguyên n??c 14/07/2016.[20/07/16] Ngày 14/7/2016, B? Tài nguyên & M?i tr??ng ?? t? ch?c H?i th?o tham v?n, l?y y ki?n góp y v? ?? c??ng Quy ho?ch tài nguyên n??c l?u v?c s?ng H?ng - Thái Bình. H?n 150 ??i bi?u tham d? H?i th?o, trong ?ó có ??i di?n V?n phòng Chính ph?, các B?, ngành ??c bài này Bài & Tin m?i H?i th?o: ‘Nghiên c?u ?ánh giá hi?n tr?ng qu?n ly thoát l? m?t s? s?ng kh?ng có ?ê khu v?c mi?n Trung’.[19/07/16] Tin v?n Qu?c t? 3-16 (7/2016) ‘N??c – N?ng l??ng – ??p’.[17/07/16] Ti?m n?ng ?i?n sóng - gió bi?n ? n??c ta.[15/07/16] ??ng ?? xu?t gi?i pháp "vi?n v?ng"![13/07/16] ?i?n gió Vi?t Nam: Hi?n tr?ng, c? h?i và s? thách th?c phát tri?n.[11/07/16] D? li?u ??ng ??t cho phan tích hóa l?ng ?ê S?ng H?ng (Hà N?i) và m?t s? ??p t?i ?i?n Biên.[10/07/16] Ph?n m?m di?t virus mi?n phí - nên hay kh?ng ?[09/07/16] Thi?t k? thí nghi?m – tính c? m?u.[08/07/16] "??t nh?p" Formosa![07/07/16] Ch? coi th??ng ??u b?p mà h?y thêm nó vào ch? ?? ?n u?ng c?a mình![06/07/16] Cá t?m l?i ch?t vì ... gi?y![05/07/16] C?ng ngh? xay d?ng c?u d?n vào c?ng L?ch Huy?n.[04/07/16] H?i th?o: ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n “Phát tri?n Th?y l?i Vi?t Nam giai ?o?n 2009 - 2015”.[01/07/16] D? li?u ??ng ??t cho phan tích hóa l?ng ?ê S?ng H? (Hà N?i) và m?t s? ??p t?i ?i?n Biên.[29/06/16] Lee & Man H?u Giang - h?u qu? ch?ng c?n ch? h?u ki?m.[28/06/16] Nh?ng c?ng trình xay d?ng ?n t??ng ? trên th? gi?i và Vi?t Nam.[27/06/16] Khái quát 12 ti?u d? án n?m ??u c?a d? án an toàn ??p “WB8”.[25/06/16] Xu th? khí t??ng – th?y v?n 6 tháng cu?i n?m.[23/06/16] V? h? ch?a ch?t th?i khai thác titan ? Bình Thu?n.[20/06/16] Tiêu ?i?m Danh sách H?i viên t?p th? ?? ?óng niên li?m (h?i phí hàng n?m) 2015 .[22/04/16] Chùm ?nh ??i h?i l?n th? 2 H?i ??p l?n Vi?t Nam.[13/08/09] Nhìn l?i 5 n?m ho?t ??ng c?a VNCOLD trong nhi?m k? ??u tiên.[10/08/09] Th?ng báo v? H?i ngh? ??p l?n Th? gi?i.[17/07/09] Th? chào m?ng c?a Phó Th? t??ng Hoàng Trung H?i Phát bi?u c?a B? tr??ng Cao ??c Phát t?i l? k? ni?m 63 n?m ngày truy?n th?ng ngành Th?y L?i. VNCOLD ?? thành c?ng t?i cu?c h?p Ch?p hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008 Phó Th? t??ng khai m?c H?i th?o “ASIA 2008. T?o mi?n phí và cách s? d?ng h?p th? @vncold.vn Cu?c h?p kh?i ??u Ban Khoa h?c C?ng ngh? c?a VNCOLD.[17/12/07] VNCOLD.VN ph?ng v?n ??c phái viên Chính ph? v? ??p và th?y ?i?n ? Vi?t Nam. Website nào v? Th?y l?i ? VN ???c nhi?u ng??i ??c nh?t? Gi?i thi?u tóm t?t v? H?i ??p l?n & Phát tri?n ngu?n n??c Vi?t Nam. Download mi?n phí toàn v?n các Tiêu chu?n qui ph?m. ??p tràn ng??ng r?ng c?a ki?u “phím piano". Hi?u qu? ??u t? phát tri?n th?y l?i t?i ?B s?ng C?u Long ??p C?a ??t Gi?i thi?u trang web | B?n quy?n n?i dung thu?c v? H?i ??p l?n và phát tri?n ngu?n n??c Vi?t Nam | Fax: +(84)4.5639142 | Email: bbt@vncold.vn | | Gi?y phép thi?t l?p trang tin ?i?n t? trên Internet s? 31/GP-TT?T ngày 05/08/2014 c?a C?c Phát thanh, Truy?n hình và Th?ng tin ?i?n t? (B? Th?ng tin và Truy?n th?ng) | | M?i th?ng tin sao chép t? website này ??u ph?i ghi r? ngu??n www.vncold.vn | du lich

vncold.vn Whois

Domain Name: VNCOLD.VN